Garantia sobre les reparacions:

Tots els treballs realitzats per Tallers Cornet, S. L. es troben garantits per aquesta societat mercantil durant els sis mesos següents a la finalització de les tasques de reparació. A les peces substituïdes se’ls hi aplicarà la garantia indicada pel fabricant.

La garantia oferta per Tallers Cornet, S. L. cobreix els possibles errors i defectes que aquesta mercantil hagi pogut cometre durant les tasques de reparació. Aquesta garantia cobreix la mà d’obra i materials necessaris per a la reparació. La reparació ha de ser efectuada sempre per Tallers Cornet, S. L., o por qualsevol altre taller expressament autoritzat per escrit per Tallers Cornet, S. L.

La garantia oferta per Tallers Cornet, S. L. no inclou les despeses de desplaçament, allotjament i dietes del personal d’aquesta empresa, que intervinguin en la reparació, ni els seus propis si els haguessin. Tampoc inclou les despeses que poguessin ocasionar-se durant la reparació al client consistents en treballs i despeses de la seva pròpia tripulació, transport per enviament o devolució de peces i materials, pujades o estada en varador de l’embarcació, intervenció de tercers professionals aliens a Tallers Cornet, S. L. en la reparació, despeses ocasionades per remolcs, grues, complicacions per inaccessibilitat, etc. ni la travessia de l’embarcació fins el port a on es dugui a terme la reparació, despeses per la immobilització de l’equip, vaixell, grup, etc. indemnitzacions per lucre cessant i pèrdua de beneficis durant el període de reparació i qualsevol altra despesa no contemplada expressament en les presents condicions de garantia.

La garantia oferta en cap cas cobrirà un import econòmic superior al que van tenir les peces reparades o les tasques de muntatge i instal·lació realitzades inicialment per Tallers Cornet, S. L. corrent a compte exclusiu del client qualsevol cost de reparació que sobrepassi l’import que originalment tingueren els equips o peces fabricades o el muntatge i instal·lació realitzada sobre la peça o problema concret motiu de la garantia.

La garantia no s’aplicarà:

 1. Quan l’avaria sigui atribuïda al mal ús, negligència del usuari o accidents.
 2. Quan l’avaria sigui producte de cas fortuït o força major.
 3. Si es produeix la manipulació o modificació dels equips i instal·lacions per persona diferent de Tallers Cornet, S. L. sense el permís per escrit d’aquesta mercantil.
 4. Si els treballs no han estat realitzats única i exclusivament per personal de Tallers Cornet, S.L. o terceres persones subcontractades per Tallers Cornet, S.L. per a aquell treball en concret.
 5. Quan el client no comuniqui a Tallers Cornet, S. L. el problema existent el mateix dia en que es detecten els primers símptomes d’avaria o mal funcionament.
 6. Quan el client no se trobi al corrent de pagaments amb Tallers Cornet, S. L., dels treballs realitzats pels que es reclama l’aplicació de la garantia o per qualsevol altres treballs realitzats per Tallers Cornet, S. L. per encàrrec del client.
 7. Quan els equips o components avariats no se trobin garantits pels respectives fabricants.
 8. Sobre treballs realitzats fora de l’horari normal per exigència del client.
 9. Les reparacions provisionals o d’urgència, sempre que es trobi així especificat per Tallers Cornet, S. L. en la petició de treball realitzat pel client.
 10. La reparació realitzada sobre peces que Tallers Cornet, S. L. aconselli substituir pel seu mal estat, especialment la soldadura de tubs en mal estat que haurien de fer-se nous i que es reparen per a després perdre per un altre lloc o al costat d’on s’ha soldat. També les soldadures especials sobre fundició, alumini, tubs d’escapament (especialment si són d’inoxidable), estanyats sobre radiadors, geladors d’aire, etc.
 11. La garantia no s’aplicarà si el treball no es troba finalitzat totalment i ha estat provat l’element reparat. Si per qualsevol circumstància aliena a Tallers Cornet, S. L. l’element sobre el que hagi efectuat la reparació no fos provat la reparació no s’entendria com a finalitzada i els treballs realitzats estaran exclosos de la garantia, el que detallarà en la corresponent OT l’operari que realitzi el treball.

Aquestes condicions son valides si no existeix cap contracte o bono de comanda específic en majors detalls sobre les condicions de la garantia i queden acceptades amb l’acceptació de la sol·licitud de l’apertura de conte o amb l’acceptació de l’oferta corresponent.

Garantia sobre noves construccions i instal·lacions:

Els equips i peces fabricades per Tallers Cornet, S. L. estan garantits per un període d’un any des de la posada en funcionament.

Els treballs de muntatge i instal·lació de noves construccions realitzades per Tallers Cornet, S. L. es troben garantides per aquesta societat mercantil durant els sis mesos següents a la finalització de les tasques de muntatge i instal·lació.

La garantia oferta per Tallers Cornet, S. L. cobreix els defectes que puguin presentar els equips i peces fabricades per aquesta mercantil (per període d’un any) així com els possibles errors i defectes que Tallers Cornet, S. L. hagi pogut cometre durant les tasques de muntatge i instal·lació (per període de sis mesos).

Aquesta garantia va referida exclusivament a la mà d’obra i materials i peces necessàries per a la reparació. La reparació ha de ser efectuada sempre per Tallers Cornet, S. L. o per qualsevol altre taller expressament autoritzat per escrit per Tallers Cornet, S. L.

La garantia oferta per Tallers Cornet, S. L. no inclou les despeses de desplaçament, allotjament i dietes del personal d’aquesta empresa, que intervinguin en la reparació, ni els seus propis si els haguessin. Tampoc inclou les despeses que poguessin ocasionar-se durant la reparació al client consistents en treballs i despeses de la seva pròpia tripulació, transport per enviament o devolució de peces i materials, estada en varador de l’embarcació, intervenció de tercers professionals aliens a Tallers Cornet, S. L. en la reparació, despeses ocasionades per remolcs, grues, complicacions per inaccessibilitat, etc. ni la travessia de l’embarcació fins el port a on es dugui a terme la reparació, despeses per la immobilització de l’equip, vaixell, grup, etc. indemnitzacions per lucre cessant i pèrdua de beneficis durant el període de reparació i qualsevol altra despesa no contemplada expressament en les presents condicions de garantia.

La garantia oferta en cap cas cobrirà un import econòmic superior al que van tenir les peces reparades o les tasques de muntatge i instal·lació realitzades inicialment per Tallers Cornet, S. L. corrent a compte exclusiu del client qualsevol cost de reparació que sobrepassi l’import que originalment tingueren els equips o peces fabricades o el muntatge i instal·lació realitzada sobre la peça o problema concret motiu de la garantia.

Els equips i peces elaborades per terceres empreses alienes a Tallers Cornet, S. L. estan garantides pels respectius fabricants durant el període i condicions que els mateixos senyalin en les seves respectives garanties.

La garantia no s’aplicarà:

 1. Quan l’avaria sigui atribuïda al mal ús, negligència del usuari o accidents.
 2. Quan l’avaria sigui producte de cas fortuït o força major.
 3. Si es produeix la manipulació o modificació dels equips i instal·lacions per persona diferent de Tallers Cornet, S. L. sense el permís per escrit d’aquesta mercantil.
 4. Quan el client no comuniqui a Tallers Cornet, S. L. el problema existent el mateix dia en que es detecten els primers símptomes d’avaria o mal funcionament.
 5. Quan el client no se trobi al corrent de pagaments amb Tallers Cornet, S. L., dels treballs realitzats pels que es reclama l’aplicació de la garantia o per qualsevol altres treballs realitzats per Tallers Cornet, S. L. per encàrrec del client.
 6. Quan els equips o components avariats no es trobin garantits pels respectives fabricants.

Aquestes condicions són vàlides si no existeix un contracte o bono de comanda específic en majors detalls sobre les condicions de la garantia i queden acceptades amb l’acceptació de la sol·licitud d’apertura de conte o amb l’acceptació de l’oferta corresponent.